Голицын, Григорий Сергеевич

Григо́рий Серге́евич Голи́цын: