Менжинский, Валерий Станиславович

Менжинский Валерий Станиславович (Мянжынскі; род. 29 декабря 1954, Витебск) — советский и белорусский учёный, историк, археограф и метрикант. Кандидат исторических наук (1988).

Валерий Станиславович Менжинский
Дата рождения 29 декабря 1954(1954-12-29) (67 лет)
Место рождения
Место работы
Альма-матер
Учёная степень к. и. н.

БиографияПравить

С 1976 года преподавал в техническом училище.

В 1981 году окончил Белорусский государственный университет (БГУ), и начал работать в Институте истории Национальной академии наук Беларусі.

Учился в аспирантуре при Институте истории АН СССР, позднее также проходил стажировку.

В 1988 году получил степень кандидата исторических наук. Тема диссертации «Феодальное землевладение в Белоруссии во второй четверти XVI в. : По материалам книг записей Литовской метрики» (Москва, 1988).

Старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (2000).

С 2001 года преподаёт в БГУ.

Исследует историю Метрики ВКЛ, историю землевладения и дворянского сословия ВКЛ.

БиблиографияПравить

Подготовил к изданию Метрики ВКЛ:

 • Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 28 (1522—1552 гг.). Кніга запісаў 28 / Падрыхтоўка тэкстаў да друку і навуковы аппарат — Валеры Мянжынскі, прадметны паказальнік — Уладзімір Свяжынскі — Менск; Атэнеум, 2000.(Калекцыя «Помнікі», Т.1) — 312 с. : іл. 8 -ISBN 985-6374-10-3
 • Электронная версія --« Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кгіга 28 (1522—1552 гг.). Кніга запісаў 28.» — Менск; Атэнеум, 2000. (Калекцыя «Помнікі», Т.1). — 312 с. :іл. 8.
 • Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга 43 (1523—1560). Кніга запісаў 43 / Падрыхтаваў Валерый Мянжынскі. — Менск, 2003. — 167 с.
 • Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга 46 (1562—1565). Кніга запісаў 46 (копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў В. С. Мянжынскі. — Менск, 2006. — 280 с.
 • Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 30 (1480—1546 гг.). Кніга запісаў № 30 (копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў В. С. Мянжынскі. — Менск, 2008. — 386 с.
 • Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 42 (1556—1562 гг.). Кніга запісаў № 42 (копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў В. С. Мянжынскі. — Менск, 2015. — 190 с.

Основные публикации:

 • Менжинский В. С. Оформление прав на землю в Белоруссии в первой половине XVI в.: по материалам книг записей Литовской Метрики. // Аграрный строй в феодальной России. XV — начало XVIII в. Сб. статей. — М., 1986.- С.65-83.
 • Менжинский В. С. Структура феодального землевладения в Великом княжестве Литовском: по материалам Переписи войска 1528 г.// История СССР. — 1987. — № 3. — С.164-178.
 • Менжинский В. С. Книга записей Метрики Великого княжества Литовского № 17 как источник по социально-экономической истории Белоруссии и Литвы // Книга в Белоруссии. -Мн., 1988.- С.89-98.
 • Менжинский В. С. Копийная книга записей Метрики Великого княжества Литовского № 25 и история белорусского землевладения первой половины XVI в. // Исследования по истории Литовской Метрики. Вып.2. — М., 1989.- С.185-195.
 • Менжинский В. С. Документальный состав книг записей Литовской Метрики за 1522—1552 гг. // Литовская Метрика: Исследования 1988 г. — Вильнюс: «Academia». — 1992.- С.46-70.
 • Мянжынскі В. С. Метрыка Вялікага княства Літоўскага як крыніца па гісторыі землеўладання Беларусі: першая палавіна XVI ст.// Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1987. — № 2.- С.68-74.
 • Мянжынскі В. С. Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. // Францыск Скарына і яго час. Мн., БелСЭ, 1988. — С.418.
 • Менжинский В. С. Феодальное землевладение в Западной Белоруссии во второй четверти XVI в. (по материалам книг Литовской Метрики). // Крестьяне и сельское хозяйство России в XIV—XVIII веках. — Москва, 1989. — С.24-42.
 • Мянжынскі В. С. Дыпламатычныя дакументы кнігі Метрыкі ВКЛ № 28 // Беларусь і свет: Альманах. Том 2.- Мінск, 2000. — С. 15—21.
 • Мянжынскі В. С. Праект падрыхтоўкі і выдання кніг Метрыкі ВКЛ у Беларусі// Історіографічні та джерелознавчі проблеми історіi Украіни: образи науки. Міжвузівський збірник наукових праць. — Дніпропетровськ, 2000. — С. 240—244.
 • Мянжынскі В. С. Першыя пісьмовыя ўзгадкі пра вёску Варанцэвічы // Древнему Друцку 1000 лет: Материалы к научно-практической конференции. — Витебск, 2001. — С. 45—50.
 • Мянжынскі В., Дзярновіч А. Шляхта i яе земельныя ўладаннi ў Ашмянскім (Ошменским) павеце ў першай палове XVI ст. (паводле Кнігаў № 12-31 Метрыкi ВКЛ)// METRICIANA. Даследванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Т.1. — Мн., 2001. — С. 46-108.
 • Мянжынскі В. Пацвярджальны прывілей 1552 г. гораду Менску на Магдэбургскае права// METRICIANA. Исследования и материалы Метрики Великого Княжества Литовского. Т.1. — Мн., 2001. — С. 137—144.
 • Мянжынскі В. Пачатак комплекснай публікацыi Метрыкi ВКЛ ва Украіне (выданне Кнігi № 220 Валынскай Метрыкi за 1652—1673 гг.)// METRICIANA. Даследванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Т.1. — Мн., 2001. — С. 157—162.
 • Мянжынскі В. Дакументы па гісторыі беларускіх татар у Кнігах запісаў Метрыкі ВКЛ № 28, 30, 43// Іслам і Умма (абшчына) татар-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы на мяжы тысячагоддзяў: Матэрыялы VI міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. — Мінск. — 2001. — С. 41-47.
 • Мянжынскі В. С. Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага // Кантакты і Дыялогі. Беларуска-Літоўскае культурнае ўзаемадзеянне. Інфармацыйна-аналітычны і культуралагічны бюлетэнь. — 2001. — № 9—10 (68—69). — С. 49—50.
 • Мянжынскі В. С., Несцяровіч Ю. У. «Канфірмацыі гаспадара і вышэйшых устаноў Вялікага княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага» як намінальная публікацыя // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 2. — Мн., 2001. — С. 279—287.
 • Мянжынскі В. С., Несцяровіч Ю. У. Канфірмацыйны ліст караля польскага, вялікага князя літоўскага, рускага, прускага, жамойцкага, інфлянцкага і іншых зямель ад 15 красавіка 1546 г.// Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 3. — Мн., 2002. — С. 179—184.
 • Мянжынскі В. С. Да гісторыі ўкраінскіх замкаў 40-х гг. ХVІ ст.// Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Вип. 2. — Дніпропетровськ, 2001.- С. 478—500.
 • Мянжынскі В. С. Дакументы сведчаць// Памяць: Гіст. — дакум. хроніка Полацка. Мн.: БелЭн, 2002. С. 137—139, 152—153.
 • Мянжынскі В. С. Звесткі па гісторыі Браслаўшчыны першай паловы XVI ст. у кнігах Метрыкі ВКЛ. // Браслаўскія чытанні 2003: Браслаў, 2003. — С.74-76.
 • Менжинский В. С. Метрика Великого княжества Литовского в трудах А. Л. Хорошкевич // От Древней Руси к России нового времени: Сборник статей: К 70-летию Анны Леонидовны Хорошкевич / Сост. А. В. Юрасов; отв. ред. В. Л. Янин.- М.: Наука, 2003. С.449-453.
 • Мянжынскі В. С. Асноўныя публікацыі і даследчыя працы па Метрыцы ВКЛ у Беларусі за 1990—2001 гг.// METRICIANA. Даследванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Т.2. — Мн., 2003. — С.164-181.
 • Мянжынскі В. С. Дакументы з Метрыкі ВКЛ у серыі кніг «Памяць» — гісторыка-дакументальных хронік гарадоў і раёнаў Беларусі канца 80-х — 90-х гг. ХХ ст. // METRICIANA. Даследванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Т.2. — Мн., 2003. — С.182-203.
 • Мянжынскі В. С. Дакументы па гісторыі Беларусі ў кнізе Метрыкі ВКЛ № 46 // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мн., 2004, Вып.5.- С.242-256.
 • Мянжынскі В., Дзярновіч А. Шляхта, iншыя землеўласнікi i землеўладальнікi ды iхныя зямельныя ўладаннi у Берасцейскім, Камянецкім i Кобрынскім наветах у другой палове XV — першай палове XVI ст. (паводле Кнігаў № 12—33 Метрыкi ВКЛ)// METRICIANA. Даследванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Т.3. — Мн., 2004. — С. 57-196.
 • Мянжынскі В. Святары, магнаты і прыкметная шляхта кнігі Метрыкі ВКЛ № 30 // Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 11 — 12 лістапада 2003 г.).- Мн., 2005. — С. 90 — 104
 • Мянжынскі В. С., Несцяровіч Ю. У. Распарадчыя дакументы («лісты») Жыгімонта Аўгуста ў кнізе Метрыкі ВКЛ 30// Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 8. Мн., 2007. С. 166—182.
 • Мянжынскі В. С. Матэрыялы з Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага, апублікаваныя М. Ф. Спірыдонавым у серыі кніг «Памяць» — гісторыка-дакументальных хронік гарадоў і раёнаў Беларусі. // Памяць стагоддзяў на карце Айчыны: зборнік навуковых прац у гонар 70-годдзя Міхаіла Фёдаравіча Спірыдонава / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад. Р. А. Аляхновіч, А.І. Груша, А. Б. Доўнар.- Мн.: Бераруская навука, 2007. С. 389—396.
 • Мянжынскі В. С. Дакументы Валовічаў у кнізе Метрыкі ВКЛ № 49 // Unus pro omnibus: Валовічы ў гісторыі Вялікага Княства Літоўскага XV—XVIII стст./ склад. А. М. Янушкевіч; рэд. А.І.Шаланда.- Мінск: Медысонт, 2014.С. 369—381.

ПримечанияПравить

ЛитератураПравить

 • Мянжынскі Валерый Станіслававіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 6. Кн.2: Дадатак / Беларус. Энцыкл. Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш. — Мінск, БелЭн, 2003.- С. 416.
 • Валеры С. Мянжынскі / Valery S. Mianžynski // METRICIANA. Даследванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Т.3. — Мн., 2004. — С. 295.
 • Менжинский В. С. // А. А. Шнейдер «Моя Толочинщина: страницы истории» / под ред. А. Л. Петрашкевича.- Мн.: Бизнесофсет, 2005.- С.153.
 • Мянжынскі Валерый Станіслававіч // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн.: БелЭн, 2006. — С..333-334.
 • Менжинский Валерий Станиславович // Кто есть Кто в Республике Беларусь. Деловой мир СНГ. 2006 / Под ред. И. В. Чекалова. Мн.: Энциклопедикс, 2006.- С.249-250.
 • Мянжынскі Валерый Станіслававіч // Историки Беларуси в начале XXI столетия: биобиблиограф.справ.- Мн.: Белар. наука, 2007.- С.265.
 • Менжинский Валерий Станиславович // Институт истории Национальной академии наук Беларуси в лицах (1929—2008 гг.): библиогр. справ./ Корзенко Г. В. (и др.) Нац.акад.наук Беларуси, Ин-т истории.- Минск: Беларуская наука. 2008. — С.253-254.

СсылкиПравить