См. Духовная культура Китая (энциклопедия). Том 6.

 1. Аньцзицяо
 2. Аттире
 3. Ба бао
 4. Бай Фэн-си
 5. Банцзы дяо
 6. Бао-та
 7. Би-се
 8. Би фа
 9. Бочэнь-пай
 10. Бэй (4)
 11. Бэйцзин
 12. Бянь Вэй-ци
 13. Бянь Цзин-чжао
 14. Вайсяо-хуа
 15. Ван Вэй
 16. Ван До
 17. Ванду му
 18. Ван Мэн
 19. Ван Си-мэн
 20. Ван Сяо-нун
 21. Ван Тин-юнь
 22. Ван-фу
 23. Ван Хуй
 24. Ван Чун
 25. Ван Ши-шэнь
 26. Ван Шэнь
 27. Ваньши сяньшичжуи
 28. Ван Юань-ци
 29. Вонг Кар-вай
 30. Вэй Янь
 31. Вэй Фан-ган
 32. Вэньжэнь-хуа
 33. Вэнь Чжэн-мин
 34. Гай Ци
 35. Гао Кэ-гун
 36. Гао Син-цзянь
 37. Гао Сян
 38. Гао Фэн-хань
 39. Гао Ци-пэй
 40. Го Си
 41. Го Ши-син
 42. Гу, цзинь, сюэ, жоу
 43. Гуань Дао-шэн
 44. Гуань Тун
 45. Гугун
 46. Гуй-шэнь
 47. Гу Кай-чжи
 48. Гун-би
 49. Гу Хун-чжу
 50. Гэмин янбань си
 51. Гэцзай си
 52. Дай Цзинь
 53. Да сяо Ми
 54. Дацзу
 55. Доу-гун
 56. Дун Ци-чан
 57. Дуньхуан
 58. Дун Юань
 59. Дэн Сань-му
 60. Дэн Ши-жу
 61. «Дяньшичжай хуабао»
 62. Жуань Лин-юй
 63. Жуигуань
 64. Жэнь Бо-нянь
 65. Жэнь Жэнь-фа
 66. И Бин-шоу
 67. «Ин цзао фа ши»
 68. Инь-дай ды ишу
 69. Ихэюань
 70. Канли Няо-няо
 71. Кан Ю-вэй
 72. «Као гун цзи»
 73. Кастильоне
 74. Кунмяо
 75. Кэ-те
 76. Лань Ин
 77. Ли Ань
 78. Ли Бин шисян
 79. Ли Бо шижэнь цзиняньюань
 80. Ли Гун-линь
 81. «Ли дай мин хуа цзи»
 82. Ли Дун-ян
 83. Ли Жуй-цин
 84. Ли Кэ-жань
 85. Ли Ло-гун
 86. Линь (2)
 87. Линь Сань-чжи
 88. Ли Син
 89. Ли Сы-сюнь
 90. Ли Сяо-лун
 91. Ли Тан
 92. Ли Хань-сян
 93. Ли Хуань-чжи
 94. Ли Чжао-дао
 95. Ли Чэн
 96. Ли Юн
 97. Ли Ян-бин
 98. Ли Янь-нянь
 99. Лоудун-пай
 100. Ло-цзя мэй-пай
 101. Ло Чжэнь-юй
 102. Лоян
 103. Лугоуцяо
 104. Лун
 105. Лун у
 106. Лю Гун-цюань
 107. Люй (1)
 108. Лю Ши-кунь
 109. Лю Шэн му
 110. Лю Юн
 111. Лян Кай
 112. Лян Сы-чэн
 113. Мавандуй
 114. Ма Линь
 115. Мао Цзэ-дун
 116. Ма Сы-цун
 117. Ма Юань
 118. Мин сы цзя
 119. Миньсу-хуа
 120. Ми Фу
 121. Ми Ю-жэнь
 122. Могу-пай
 123. Мо-мэй
 124. Мо фа
 125. Мо-чжу
 126. Мо-яй
 127. Му Ци
 128. Мэй Лань-фан
 129. Мэн Цзин-хуй
 130. Мяо цзя-хуй
 131. Нань-бэй-цзун
 132. Не Эр
 133. Ни Цзань
 134. Нянь-хуа
 135. Оуян Сюнь
 136. Пайлоу
 137. Пань Тянь-шоу
 138. Пинцзюй
 139. Пусянь си
 140. Саньсиндуй
 141. Се Цзинь
 142. Силин ба цзя
 143. Син и цюань
 144. Син Тун
 145. Синьань-пай
 146. Си-пи
 147. Сун Кэ
 148. Сун Чжи-ди
 149. Сунь Го-тин
 150. Сунь Юй
 151. Су Ши
 152. Сы сэн
 153. Сыхэюань
 154. Сы цай-цзы
 155. Сы цзюнь-цзы
 156. Сюань-дэ хуа-юань
 157. Сюй Бэй-хун
 158. Сюй Вэй
 159. Сюй Дао-нин
 160. Сюймицзо
 161. Сюй Си
 162. Сюй Сяо-чжун
 163. Ся Гуй
 164. Сянь Син-хай
 165. Сяньюй Шу
 166. Сян Юань-бянь
 167. Сяо сы Ван
 168. Ся Янь
 169. Таймяо
 170. Тай цзи цюань
 171. Тан Инь
 172. Тань Синь-пэй
 173. Тань Янь-кай
 174. «Тухуа цзянь вэнь чжи»
 175. Тяньтань
 176. Тянь Хань
 177. У Дао-цзы
 178. У Да-чэн
 179. У Куань
 180. У-пай
 181. У Цзун-юань
 182. У Чан-ши
 183. У Чжэнь
 184. Фань Куань
 185. Фу Бао-ши
 186. Фу Шань
 187. Фэй Му
 188. Фэн-шуй
 189. Хань Гань
 190. Хань Хуан
 191. Хань шан у Чжу
 192. Хоу сы Ван
 193. Хоу Сяо-сянь
 194. Хо Цюй-бин му
 195. Хуай-су
 196. Хуан Бинь-хун
 197. Хуан Гун-ван
 198. Хуан Тин-цзянь
 199. Хуан Ци
 200. Хуан Цюань
 201. Хуаншань-пай
 202. Хуа-юань
 203. Хуа Янь
 204. Хун Шэнь
 205. Ху Цзинь-цюань
 206. Ху Чжэн-янь
 207. Хэ Шао-цзи
 208. Цай Сян
 209. Цай Юн
 210. Цао Юй
 211. Цзин Хао
 212. Цзин-цзы
 213. Цзинцзюй
 214. Цзинь (8)
 215. Цзиньлин ба цзя
 216. Цзинь Нун
 217. Цзинь Шань
 218. Цзэн Хоу И му
 219. Цзюань
 220. Цзюй-жань
 221. Цзюлунби
 222. Цзян Вэнь
 223. Цзян Чжао-хэ
 224. Цзяо Цзюй-инь
 225. Ци Бай-ши
 226. Цин мо сань да цзя
 227. Цин сы Ван
 228. Цин чу лю да цзя
 229. Цинь кэ ши
 230. Цинь Ши-хуан лин
 231. Цуй Бо
 232. Цю Ин
 233. Цюй-пай
 234. Цюэ (1)
 235. Цянь-лун
 236. Цянь Сюань
 237. Цянь шу
 238. «Чан лунь»
 239. Чанчэн
 240. Чанъань
 241. Ча-ту
 242. Ча ху
 243. Чжан Вэнь-тао
 244. Чжан Жуй-ту
 245. Чжан И-моу
 246. Чжан Лун-янь
 247. Чжан Сюань
 248. Чжан Сюй
 249. Чжан Цзэ-дуань
 250. Чжан Чжи
 251. Чжан Ши-чуань
 252. Чжань Цзы-цянь
 253. Чжан Юй
 254. Чжао Бо-цзюй
 255. Чжао Мэн-фу
 256. Чжао Цзи
 257. Чжао Чжи-цянь
 258. Чжао Юань-жэнь
 259. Чжи-юн
 260. Чжоу Вэнь-цзюй
 261. Чжоу Синь-фан
 262. Чжоу Фан
 263. Чжу Да
 264. «Чжу линь ци сянь цзи Жун Ци-ци чжуань»
 265. Чжунбяо
 266. Чжун Дянь-фэй
 267. Чжуншань-го ды ишу
 268. Чжун Ю
 269. Чжу Цзянь-эр
 270. Чжу Юнь-мин
 271. Чжэн Се
 272. Чжэнчжи бопу
 273. Чжэн Чжэн-цю
 274. Чжэ-пай
 275. Чу-го ды ишу
 276. Чунь хуа
 277. Чу Суй-лян
 278. Чэндэ
 279. Чэнь Кай-гэ
 280. Чэнь Чунь
 281. Чэн Янь-цю
 282. Ша Е-синь
 283. Ша Мэн-хай
 284. Ши гу вэнь
 285. Шинуазри
 286. Шисаньлин
 287. Ши-тао
 288. Ши-цзы
 289. Ши-цзы у
 290. Шуй Хуа
 291. Шу ти
 292. Шэнь Инь-мо
 293. Шэнь Цюань
 294. Шэнь Чжоу
 295. Шэцзитань
 296. Эр Ван
 297. Эрлиган
 298. Эр-хуан
 299. «Юань е»
 300. Юаньминъюань
 301. Юань Му-чжи
 302. Юань сы цзя
 303. Юй дяо
 304. Юй и
 305. Юй Сань-шэн
 306. Юй Фэй-ань
 307. Юй-цзянь
 308. Юй Ши-нань
 309. Юй Ю-жэнь
 310. Юн-тай му
 311. Юн цзы ба фа
 312. Юнь Шоу-пин
 313. Юэцзюй (1)
 314. Юэцзюй (2)
 315. Ян Вэй-чжэнь
 316. Янгэ
 317. Ян Нин-ши
 318. Ян фэн
 319. Ян Хань-шэн
 320. Янчжоу ба гуай
 321. Янь Ли-бэнь
 322. Янь Чжэнь-цин