см. Духовная культура Китая (энциклопедия). Том 5

 1. Ба гуа чжан
 2. Би Шэн
 3. Бянь Цяо
 4. «Вай тай ми яо»
 5. Ван Ли
 6. Ван По
 7. Ван Сяо-тун
 8. Ван Цзи
 9. Ван Шу-хэ
 10. «Вэй Ляо-цзы»
 11. «Гань Ши син цзин»
 12. Го сюэ
 13. Го Шоу-цзин
 14. Гуань Юй
 15. Дун Фу-жэн
 16. Жуань Юань
 17. Жэнь Цзи-юй
 18. И-син
 19. «Као гун цзи»
 20. Комментарии
 21. Кэ цзюй
 22. Ли Бин
 23. «Ли Вэй-гун вэнь дуй»
 24. Ли Гао (врач)
 25. Ли Е
 26. Ли И-нин
 27. «Ли цзи»
 28. Ли Цзин
 29. Ли Цзин-вэнь
 30. Ли Чунь-фэн
 31. Ли Ши-чжэнь
 32. Лося Хун
 33. Лэй-гун яо дуй
 34. Лю Ло-гуан
 35. Люй Шу-сян
 36. Лю Синь
 37. «Лю тао»
 38. Лю Хуй
 39. Лю Хун
 40. Лю Цзи
 41. Лю Чжо
 42. Ма Инь-чу
 43. Ма Хун
 44. Ма Цзюнь
 45. Миссионерские школы
 46. «Мо цзин»
 47. «Му-тянь-цзы чжуань»
 48. Мэн Си
 49. «Нань цзин»
 50. Нидэм
 51. «Нун шу»
 52. Нюй дань
 53. Пэй Сю
 54. Риччи, Маттео
 55. Сан Хун-ян
 56. «Сань люэ»
 57. Сань у
 58. «Сань цзы цзин»
 59. Сань юань, эр ши ба сю
 60. Си сюэ
 61. «Суань фа тун цзун»
 62. «Суань цзин ши шу»
 63. «Суань шу шу»
 64. Сун Ин-син
 65. Сун Тай-цзу
 66. Сун Цы
 67. «Сунь Бинь бин фа»
 68. Сунь Бу-эр
 69. Сунь Е-фан
 70. Сунь Сы-мяо
 71. «Сунь-цзы суань цзин»
 72. Сунь Шан-цин
 73. Су Сун
 74. «Сыма фа»
 75. Сюй Гуан-ци
 76. Сюй Ся-кэ
 77. Сюй Тэ-ли
 78. Сюй Юэ
 79. Сюэ Му-цяо
 80. «Сяхоу Ян суань цзин»
 81. «Тай-бо инь цзин»
 82. Тай сюэ
 83. Тан Тай-цзун
 84. Тао Син-чжи
 85. Тао Хун-цзин
 86. «Тун жэнь юй сюэ чжэнь цзю ту цзин»
 87. «У бэй чжи»
 88. «У цао суань цзин»
 89. У Цзин-лянь
 90. «У цзин цзун яо»
 91. «У цзин ци шу»
 92. «У-цзы»
 93. Фань Ли
 94. Фигуровский (Иннокентий)
 95. Фэй Сяо-тун
 96. Хань Синь
 97. Хань Юй
 98. «Хуан-ди нэй цзин»
 99. Хуанфу Ми
 100. Хуан Янь-пэй
 101. Хуа То
 102. «Ху цянь цзин»
 103. Хэ Чэн-тянь
 104. Цай Юань-пэй
 105. Цао Цао
 106. Цзин Фан
 107. «Цзи сяо синь шу»
 108. Цзу Чун-чжи
 109. Цзы
 110. Цзэн Го-фань
 111. «Цзэн Ху чжи бин юй лу»
 112. «Цзю чжан суань шу»
 113. Цзя Дань
 114. Цзян И-вэй
 115. Цзян тай-гун
 116. Цзя Сянь
 117. Цинь Цзю-шао
 118. Цинь Цзя-и
 119. Ци Цзи-гуан
 120. Цю Чан-чунь
 121. «Цянь цзы вэнь»
 122. Чао Юань-фан
 123. Чжан Хэн
 124. Чжан Цзы-синь
 125. «Чжан Цю-цзянь суань цзин»
 126. Чжан Цянь
 127. Чжан Чжун-цзин
 128. «Чжоу би суань цзин»
 129. Чжугэ Лян
 130. Чжу Дэ-си
 131. Чжу Сы-бэнь
 132. Чжу Цзай-юй
 133. Чжу Ши-цзе
 134. Чжэн Хэ
 135. Чжэн Чэн-гун
 136. Чжэнь Луань
 137. «Чжэнь цзю да чэн»
 138. Чуньюй И
 139. Чэнь Хэ-цинь
 140. «Шуй цзин»
 141. Шу юань
 142. Шэнь Ко
 143. «Шэнь-нун бэнь цао цзин»
 144. Эстетическое воспитание
 145. Юй Гуан-юань
 146. Юй Да-ю
 147. «Юнь линь ши пу»
 148. Юэ Фэй
 149. Ян Хуй
 150. «Янь те лунь»
 151. Ян Юнь-сун