Закаменские буряты: различия между версиями

180 байт добавлено ,  3 года назад
Нет описания правки
[[Файл:Закаменский_пейзаж.jpg|мини|Горная Закамна]]
[[Файл:Р._Джида.jpg|мини|Река [[Джида (река)|Джида]]]]
'''ЗакамéнскиеЗака́менские буря́ты''' ({{lang-bua|Захааминай буряадууд}}) — этнотерриториальная группа в составе [[Буряты|бурятского этноса]]. Расселены в западной части горного хребта [[Хамар-Дабан]] в верховьях реки [[Джида (река)|Джиды]] и ее притоков.
 
== Родоплеменной состав ==
В состав этнотерриториальной группы закаменских бурят входят такие малые племена, как [[Хонгодоры|хонгодор]] (вкл. саган (сагаан), шурунхан, шуртхэ), тэртэ, хурхуд, хойхо (hойhо), булбэ (бульбэ, булбу), хоршод, салжууд (салджиуд, сальжуд), [[Атаганы|атаган]], бурэнгуд, алагуй, [[Сартулы|сартул]] (вкл. шара азарга, зээрдэ азарга<ref name=":882">{{Cite web|url=http://www.ugaizam.narod.ru/num_012/n_0012_009.html|title=Угай зам: Путь предков|author=|website=|date=|publisher=www.ugaizam.narod.ru|accessdate=2018-06-24}}</ref>, хэрдэг<ref name=":1">{{Книга|автор=Бабуев С.Д.|заглавие=Из родословных закаменских бурят|ответственный=|издание=|место=Закаменск|издательство=|год=1993|страницы=|страниц=|isbn=|isbn2=}}</ref>), уляаба (уляба), долоонгуд (долонгуд), дурбэнгуд (дурбэнгууд), боолдой (болдой), соохэр (сохэр), ангад, зунгар, барунгар, галзуд, шоно, [[Тангуты|тангуд]], [[Сойоты|сойот]], заяктай (заягтай) и, сэнтигэн<ref name=":002">{{Статья|автор=Нанзатов Б.З.|заглавие=Племенной состав бурят в XIX веке|ссылка=https://elibrary.ru/item.asp?id=23545092|язык=|издание=|тип=|год=2003|месяц=|число=|том=|номер=|страницы=15–27|issn=}}</ref>, шошолог<ref name=":1" />. В составе крупного этнического подразделения хойхо (hойhо, hойхо, сойго, сойсо, сойцо) значатся следующие роды: хойхо (hойhо), дажи, хорчид (хорхид<ref name=":8" />), бурэнгуд, барунгар, зунгар, минаахай, ухин, булбэ ураг<ref name=":992">{{Статья|автор=Нанзатов Б.З., Содномпилова М.М.|заглавие=Закаменские буряты в XIX в.: этнический состав и расселение|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/zakamenskie-buryaty-v-xix-v-etnicheskiy-sostav-i-rasselenie|язык=|издание=Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология|тип=|год=|месяц=|число=|том=|номер=|страницы=|issn=}}</ref>, дани<ref name=":101">{{Cite web|url=http://site-a28043d.umi.ru/blog/zakamenskie_buryaty/|title=История Бурятии: Трезвый взгляд. Закаменские буряты.|author=|website=|date=|publisher=}}</ref>.
 
Также в составе закаменских бурят упоминаются роды: [[Сонголы|цонгол (сонгол)]]<ref name=":992" />, баяндай, бахасар, монгол, [[Урянхайцы|урянхай]], хан-хиргис (хан хиргиз), айшха, донхой, хоогой, хохо, мосхоо, батаржанбатажаан, аштараг, далахай, яхирмай, алита, ангад, абхай, бохон, жаба, ярангадай, шаглаан, гоноон, бороон, хабарнууд, дайраан, онгорёон, буубэлдэй, хуртага, олёд, уриган, шуртахаан, моотогон, алтан, шудхэ, алтай, турай, хоржоон, судагай, мордуушха, бортоон, шагнаан, зодбо, жодоохон, гуур, улаантан, манза, пайбал, ярхай, попоос, мардан, будуухай, гуринха, бурзай, болхой, тангаан (тангад), монхоо, ходой, обохон, бааял, щарашара хамган, табаха, шаранхай, гуша, арагата, буха, хара буха, хантай, зармагтай, халзан, шахай, ехэ гохин, бага гохин, хоондо, улзы, улэнтэ, содоор, ханхабай, хаарал, эрхэ, буруунгууд (бурэнгууд), минаахай, шоохой, омойхон, шамайхан, ажахай, хухэ толгой<ref name=":10103" /><ref>{{КнигаCite web|авторurl=Бабуев Сhttp://site-a28043d.Дumi.ru/blog/zakamenskie_buryaty/|заглавиеtitle=ИзИстория родословныхБурятии: закаменскихТрезвый бурятвзгляд. Закаменские буряты.|ответственныйauthor=|изданиеwebsite=|местоdate=Закаменск|издательство=|год=1993|страницы=|страниц=|isbn=|isbn2publisher=}}</ref><ref name=":1" />.
 
Основу составляют малые племена, неприсоединившиеся к большим племенам. Представлены [[Хонгодоры|хонгодорские]] племена, а также группы [[Булагаты|булагатов]] и [[Эхириты|эхиритов]]. Племена [[Сартулы|сартул]] и [[Атаганы|атаган]] являются частью племен, расселявшихся в [[XVII век|XVII веке]] в устье [[Селенга|Селенги]]. Присутствуют [[сойоты]] и [[Эвенки|тунгусские]] племена: заяктай и сэнтигэн, которые в течение [[XIX век|XIX века]] были ассимилированы [[Буряты|бурятами]].