Рождество Христово

(перенаправлено с «Рождество»)

Рождество́ Христо́воРусской православной церкви — Рождество́ по пло́ти Господа Бога и Спаси́теля нашего Иисуса Христа; др.-греч. Ή κατά σάρκα Γέννησις τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ἡμῶν Ιησού Χριστού; церк.-слав. Є҆́же по пло́ти ржⷭ҇тво̀ гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀; у старообрядцев Рожество́ Христово) — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.

Рождество Христово
«Рождество Христово» икона Андрея Рублёва, 1410-е(?)
«Рождество Христово»
икона Андрея Рублёва, 1410-е(?)
Тип

Непереходящий двунадесятый господский праздник

(в православии);
непереходящее торжество
(в католицизме)
Официально Рождество во плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (др.-греч. Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, церк.-слав. Є҆́же по пло́ти ржⷭ҇тво̀ гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀)
Торжество Рождества Христова (лат. Sollemnitas in Nativitate Domini)
Значение один из главных христианских праздников
Установлен в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Богородицы
Дата

в Православной церкви:

— по юлианскому календарю: 25 декабря (7 января)[1];
— по новоюлианскому календарю: 25 декабря[2];
в Католической церкви и протестантских церквях:
25 декабря по григорианскому календарю;
в Армянской апостольской церкви: 6 января
в Коптской православной церкви: 29 койяка (7 января)
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Польская и Украинская православные церкви, а также Грекокатолическая церковь (в пределах Украины), старообрядцы и старостильные церкви празднуют 25 декабря (7 января)[1]. Константинопольская, Элладская, Болгарская и ряд иных поместных православных церквей празднуют 25 декабря по новоюлианскому календарю. Католическая и протестантские церкви — 25 декабря по григорианскому календарю. Армянская апостольская церковь — 6 января.

События Рождества ХристоваПравить

Канонические текстыПравить

Согласно указу императора, для облегчения ведения переписи каждый житель империи должен был явиться «в свой город». Так как Иосиф был потомок Давида и Мария была обручена Иосифу, они направились в Вифлеем.

После рождения Иисуса первыми из людей ему пришли поклониться пастухи, извещённые об этом событии явлением ангела. Согласно евангелисту Матфею, на небе была явлена чудесная звезда, которая привела к младенцу Иисусу волхвов. Они преподнесли дары — золото, ладан и смирну; не как младенцу, а как Царю (Мф. 2:1-3). К тому времени Святое семейство уже нашло приют «в доме» (Мф. 2:1-11).

Узнав о рождении Мессии и желая Его уничтожить, царь Иудеи Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Однако Христос был чудесно спасён от смерти, потому что ангел повелел Иосифу бежать в Египет вместе с семьёй, где они и жили до смерти Ирода (Мф. 2:16).

Апокрифические источникиПравить

Рассказ о подробностях рождения Иисуса Христа присутствует в двух апокрифических источниках: «Протоевангелии Иакова» и «Евангелии Псевдо-Матфея». Согласно этим источникам, из-за отсутствия места в гостинице Иосиф и Мария вынуждены были переночевать в пещере, которая использовалась в качестве хлева для укрытия скота от непогоды.

Когда Мария почувствовала наступление родов, Иосиф пошёл искать повитуху, но когда возвратился с ней к пещере, то роды уже произошли, а «в пещере засиял такой свет, что они не могли вынести его, а немного времени спустя свет исчез и явился младенец, вышел и взял грудь матери своей Марии»[3]. По утверждению Киприана Карфагенского, Мария «не нуждалась ни в каких услугах со стороны бабки, но Сама была и родительницей, и рождению служительницей, и поэтому воздаёт Младенцу Своему благоговейное попечение». Он писал, что рождение Христа произошло до того, как Иосиф привёл повитуху. При этом Саломея называется старицей и сродницей Марии, то есть происходящей из рода царя Давида[4].

История появления праздника и установление датыПравить

Христиане Востока до IV века не отмечали Рождество, так как унаследовали ветхозаветный взгляд на день рождения как день начала страданий[5]. В иудейской традиции весёлое празднование дня рождения считается подражанием язычникам, таким как фараон из библейской истории Иосифа Прекрасного (Быт. 40:20)[6]. Однако правитель Галилеи Ирод Антипа,

по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским.

Мк. 6:21

Для ранних христиан более важным с вероучительной точки зрения было ежегодное воспоминание страданий и смерти Спасителя (Пасха) и еженедельное воспоминание Его воскресения.

Христиане считают Иисуса Христа Богом с момента его воплощения, поэтому Его крещение назвали Богоявлением.

До IV века Крещение и Рождество Христово праздновались совместно 6 января и в этот день вспоминались события не только крещения Христа в Иордане и Его рождение, но и поклонение волхвов, претворение воды в вино на браке в Кане Галилейской, насыщение множества народа (в Африканской Церкви) в смысле проявления Божественной силы Спасителя[7].

Согласно профессору, епископу Феодору (Смирнову), празднование 25 декабря, как дня рождения Иисуса Христа, существовало на Западе уже во времена Климента Александрийского (конец II — начало III века) параллельно с празднованием Богоявления 6 января[8]. Согласно профессору М. Н. Скабаллановичу, впервые праздник Рождества Христова был отделён от праздника Крещения в Римской церкви в первой половине IV века[9].

25 декабря как день «рождения Христа в Вифлееме Иудейском» впервые упоминает римский Хронограф 354 года[10], основывающийся на календаре, восходящем к 336 году. В тот же день там отмечен римский гражданский праздник с тридцатью гонками колесниц в честь Дня рождения непобедимого Солнца (Dies Natalis Solis Invicti), который не упоминается в других римских календарях. Это относительно позднее свидетельство наводит на мысль, что Рождество было пост-Никейским праздником, учреждённым в пику и как реакция на этот языческий праздник, установленный в 274 году императором Аврелианом[11]. С другой стороны, по словам археолога С. Хийманса, нет прямых свидетельств того, что этот праздник был установлен Аврелианом и что он древне́е праздника Рождества Христова, поэтому нельзя исключать обратную связь — учреждение языческого праздника в ответ на христианский[12]. По мнению О. Г. Ульянова, праздник Рождества был установлен первым христианским императором Константином Великим, временем правления которого следует датировать тропарь праздника[13].

На Востоке отдельный праздник в честь Рождества Христова, празднуемый 25 декабря, появился в последней четверти IV века, а в Палестине лишь после указа императора Юстиниана I (560—561 гг.)[5]. Согласно архиепископу Сергию (Спасскому), Римская церковь издревле праздновала Рождество Христово 25 декабря, а с IV века по её примеру в этот день этот праздник стали праздновать и на Востоке[14].

Согласно другой точке зрения, донатисты праздновали Рождество ещё до IV века (возможно, уже в 243 году), и дата его уже была вычислена[15].

Датой празднования Благовещения было установлено 25 мартаамвросианском обряде воспоминанию Благовещения посвящено последнее (шестое) воскресение Адвента, в мосарабском — 18 декабря[16]). Прибавление к этой дате девяти месяцев (период беременности человека) даёт 25 декабря. Как раз на 25 декабря тогда же (при Юлии Цезаре) приходился день зимнего солнцестояния[17], после которого продолжительность светового дня в Северном полушарии Земли начинает прибывать, что послужило поводом объявить 25 декабря днём рождения непобедимого Солнца. Для христиан Солнцем Правды (Мал. 4:2) является Иисус Христос, поэтому раннехристианские апологеты активно использовали астрономическую символику зимнего солнцестояния.

Однако, уже к моменту повсеместного закрепления церковного празднования Рождества Христова на 25 декабря в IV веке, из-за неточности юлианского календаря, день зимнего солнцестояния за прошедшие четыре столетия сместился уже на три дня и стал приходиться уже не на 25 декабря, а на 22 декабря, а в високосные годы — даже на 21 декабря. Аналогичное изменение произошло и с празднованием Благовещения, когда весеннее равноденствие стало наблюдаться уже не 25 марта, как при Юлии Цезаре в 46 году до н. э., а на несколько дней раньше — 22 марта, а в високосные годы — 21 марта.

В настоящее время Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому календарю.

Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская, Украинская православные церкви, Афон, а также восточнокатолические церкви празднуют Рождество 25 декабря по юлианскому календарю, что в XX—XXI веках соответствует 7 января по григорианскому календарю.

Константинопольская (кроме Афона), Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и все другие православные церкви празднуют 25 декабря по новоюлианскому календарю, который до 1 марта 2800 года совпадает с григорианским календарём, то есть одновременно с другими христианскими конфессиями, отмечающими Рождество по «новому стилю».

Особая ситуация с празднованием Рождества сложилась в Японской православной церкви. Хотя Японская церковь является автономной частью Русской, в которой принято праздновать Рождество Христово 25 декабря (7 января), этой традиции следует лишь часть приходов Японской православной церкви, а в большинстве приходов празднуют 25 декабря по новому стилю[18][19].

Среди Древневосточных православных церквей Армянская апостольская церковь празднует Рождество 6 января в один день с Крещением Господним под общим именем БогоявленияИерусалимском патриархате Армянской апостольской церкви Богоявление празднуется по юлианскому календарю и соответствует 19 января по новому стилю). Коптская православная церковь празднует Рождество 29 числа месяца хойяк по коптскому календарю (в XX—XXI веках соответствует 7 января по новому стилю)[20], Эритрейская православная церковь и Эфиопская православная церковь — 29 числа месяца тахсас по эфиопскому календарю (в XX—XXI веках соответствует 7 января по новому стилю)[21]. В високосные годы празднование Рождества переносится на 28 число месяца хойяк/тахсас для сохранения интервала в 275 дней между Благовещением и Рождеством[22][23][24][25]. В этом случае праздник в XX—XXI веках также соответствует 7 января по новому стилю (в високосном году).

Рождество в христианском богослуженииПравить

Рождество в богослужении Православной церквиПравить

В иерархии праздников Русской православной церкви Рождество занимает второе место после Пасхи. Ему предшествует 40-дневный рождественский пост, неделя праотцев, неделя отцев, особая суббота перед Рождеством, предпразднство и рождественский сочельник, а продолжается Рождество попразднством и святками.

В преддверии Рождества и в сам праздник, помимо описанной в Евангелии рождественской тематики, почитаются и ветхозаветные прообразы этого события — например, спасение трёх отроков в печи вавилонской, ставшее прообразом воплощения Сына Божия от Девы Марии[26] и славословие ими Бога, изумление царя Навуходоносора с сатрапами по случаю их спасения (Дан. 3:95-100). Также в церковных песнопениях присутствуют славословия Бога ангелами и пастырями, поклонение волхвов, пришедших с подарками к Иисусу Христу (Мф. 2:10, 11).

Тексты богослужебных последований праздника содержатся в Минее, а порядок их совершения — в Типиконе.

В этих песнопениях (трипеснцах и канонах) отражена основная богословская мысль о том, что воплощение Слова Божия, будучи Его «истощанием» (кенозисом), Его уничижением, явилось для Него своего рода Крестом, первым Крестом, может быть, менее легким, чем Крест последний, то есть Распятие. Сын Божий, воплотившись, принимает «перстность» человеческого естества, принимает образ «раба»[27].

Богослужение Рождества Христова имеет значительные отличия от богослужения прочих двунадесятых праздников. Так, в состав всенощного бдения накануне праздника входит великое повечерие (как и в канун Богоявления) вместо Великой вечерни (как в остальные двунадесятые праздники)[28].

В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: «Христос родился!», отвечая на них — «Славим Его!».

Русская православная церковь с 1814 года (согласно указу Александра I) в самый день Рождества празднует также и воспоминание избавления Церкви и державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык[29].

В 1923 году на Всеправославном Соборе в Константинополе представителями 11 автокефальных православных церквей было принято решение о переходе на «новоюлианский календарь» (в настоящее время совпадает с григорианским). В наше время по новому стилю Рождество отмечают Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Польская, Американская Церкви, а также Церковь Чешских земель и Словакии. 4 Поместных Патриархата — Иерусалимский, Русский, Грузинский и Сербский, а также Православная Церковь Украины следуют юлианскому календарю. Также Рождество 25 декабря (7 января) празднуют в Афонских монастырях[30]. Юлианскому календарю следуют также все «старокалендарные» деноминации греческой Церкви, а также истинно-православные синоды, отделившиеся от вышеперечисленных автокефалий и патриархатов.

Тропарь и кондак на Рождество Христово
Греческий текст Церковнославянский текст (транслитерация) Русский текст
Тропарь, глас 4 Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως·ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο·σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι. Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи слава Тебе Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо чрез него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!
Кондак, глас 3 Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι·δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός. Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит: ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же за звездою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, предвечный Бог!

Рождество в богослужении Римско-католической церквиПравить

В иерархии праздников Римско-католической церкви Рождество занимает второе место после Пасхи. Празднованию Рождества Христова в католическом литургическом календаре предшествует период Адвента. Он всегда начинается за 4 воскресенья до Рождества; фактическая его длительность зависит от того, на какой день в этом году приходится Рождество. Ранее Адвент считался периодом поста. Современные правила обязательного поста не предписывают, хотя многие католики принимают на этот период постные постановления. Адвент рассматривается как время усиленного покаяния — верным рекомендуется приступить к таинству исповеди; духовенство носит облачения фиолетового, покаянного, цвета. Это период ожидания праздника Рождества и размышлений о приходе Христа на землю: как в Рождестве, так и во Втором Пришествии.

Богослужения каждого из четырёх воскресений Адвента имеют определённую тематику, отражающуюся в евангельских чтениях: первое посвящено пришествию Христа в конце времён; второе и третье отражают переход от Ветхого к Новому Завету, в третье воскресенье особо вспоминается служение Иоанна Крестителя; четвёртое посвящено евангельским событиям, непосредственно предшествовавшим Рождеству.

С периодом Адвента связано несколько традиций, таких, как рождественский венок, рождественский календарь и другие.

 
Рождественский венок в первое воскресенье адвента

24 декабря в Рождественский сочельник начинается вигилия (от лат. vigilia, бдение), всенощная служба. Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост. Входное песнопение этого дня — «Вот уже пришла полнота времён, когда послал Бог Сына Своего на землю» подчёркивает значение наступающего праздника.

Накануне Рождества вечером положена особая месса, называемая Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia). В самый же день Рождества, 25 декабря, могут быть совершены три различные мессы — Месса ночью (Ad Missam in nocte), Месса на заре (Ad Missam in aurora) и Месса днём (Ad Missam in die), имеющие несколько различные последования и разные чтения Писания. В Средневековье эти три мессы символически рассматривались как три рождения Христа — от Отца прежде всех веков, от Марии в человеческом воплощении и мистически в душах верующих. В некоторых странах Восточной и Центральной Европы эти три мессы именуются ангельской, пастырской и царской по евангельским чтениям, повествующих о поклонении Младенцу соответственно ангелов, пастухов и царей. При этом на практике, особенно в приходских храмах, первая рождественская месса часто совершается ещё накануне вечером. Литургические песнопения этой мессы отличаются большой торжественностью. По традиции в ходе этой мессы предстоятельствующий на ней священник кладёт в рождественский вертеп фигурку Младенца.

С 1978 года, после избрания Папой Иоанна Павла II, в Ватикане после большого перерыва были возобновлены всенощные рождественские мессы, также известные как Пастырские. Эти мессы были приняты в христианской церкви с V века, однако с XVIII века эта традиция в Западной Европе почти прекратилась (Польша оставалась одной из немногих католических стран, где всенощные рождественские службы продолжались повсеместно). Папа-поляк Иоанн Павел II официально вернул всенощную рождественскую службу в обиход Ватикана, эту традицию продолжил его преемник — Бенедикт XVI.

Праздник Рождества продолжается восемь дней — с 25 декабря по 1 января — образующих Октаву Рождества. На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря — Невинных Младенцев Вифлеемских. В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенья, отмечается праздник Святого семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы Рождества. По древней традиции, Рождество праздновалось, по аналогии с Пасхой, 40 дней, вплоть до праздника Сретения. Крещение же Господне отмечалось 13 января, в октаву Богоявления. Эта практика до сих пор сохранилась у католиков, придерживающихся традиционного обряда. В современном же обряде Рождественское время завершается праздником Крещения, который, в свою очередь, приходится на первое воскресенье за Богоявлением, 6 января. (Однако во многих странах, особенно в Европе, принято переносить некоторые церковные праздники на ближайшее воскресенье. Список этих праздников в каждой стране свой. В этом случае, если Богоявление попадает в число таких праздников, оно переносится на воскресенье между 2 и 8 января. Крещение же отмечается в воскресенье после 6 января. Если же это воскресенье уже «занято» праздником Богоявления, то Крещение, и, соответственно, завершение Рождественского периода, переносятся на ближайший понедельник[31]). В течение всего Рождественского времени духовенство на литургии облачается в одеяния белого, праздничного цвета.

Государства, в которых Рождество Христово — выходной деньПравить

 
Рождество — однодневный, двухдневный и трёхдневный выходной
 
39 стран, где Рождество отмечается неофициально и не празднуется
 
К рождественским праздникам — пальмы и растения. Москва, 1906

В списке представлены страны, в которых выходными днями (государственными праздниками), являются Рождественский сочельник (день перед Рождеством), Рождество Христово, Второй день Рождества и День подарков (26 декабря)[32].

Один выходной деньПравить

Два выходных дняПравить

Три выходных дняПравить

Рождество в светской культуреПравить

Художественная литератураПравить

ФильмыПравить

Рождественские блюда народов мираПравить

Празднование Рождества нехристианамиПравить

Среди нехристиан во многих культурах Рождество связывается, прежде всего, с ёлкой, дарением подарков и загадыванием желаний. Обычай дарить на Рождество подарки всячески поощряется продавцами, что привело к коммерциализации Рождества. В период перед Рождеством выручка специализированных магазинов может составить половину и более выручки за остальной год.

В большинстве стран мира Рождество является государственным праздником, либо этот день объявлен выходным. Это подвергается критике со стороны некоторых представителей других вероисповеданий и атеистов как нарушение права на свободу совести и отделения религии от государства. При этом в странах, где Рождество не является общенациональным праздником, в качестве государственных праздников, как правило, установлены праздники других религий (Марокко) или жители лишены права на свободу вероисповедания и установлен государственный атеизм по коммунистическому образцу (Китай).

В США общественный деятель и атеист по убеждениям Ричард Столлман предложил отмечать 25 декабря день рождения Исаака Ньютона как символ торжества человеческой науки.

Отказ от празднования в христианских и парахристианских конфессияхПравить

Несмотря на то, что Рождество считается христианским праздником, некоторые протестантские конфессии его отвергли. Например, в 1659 году пуритане (кальвинисты) Новой Англии приняли решение запретить Рождество, то есть запрещать в этот день отпрашиваться с работы, петь и устраивать совместные трапезы. Пастор-конгрегационалист Коттон Матер считал празднование Рождества аморальным и греховным[40].

Свидетели Иеговы, в свою очередь, считают, что Христос родился в начале октября, поскольку это время, когда на пастбища выводят пастись овец и пастухи держат ночную стражу в полях, указывая на то, что декабрь и январь слишком холодные для этого месяцы в гористой местности Иудеи, где находился Вифлеем. Другим основанием считать временем рождения Иисуса Христа осень, а не зиму, для них служит библейская хронология, согласно которой Иисус был казнён в возрасте 33 с половиной лет, а казнён он был, как известно, весной, во время иудейской Пасхи. Третье косвенное подтверждение этого вывода они видят в сообщении евангелиста Луки о переписи по указу цезаря Августа, согласно которому каждый должен был пройти перепись в своём родном городе. Подобное мероприятие вряд ли могло происходить зимой, когда путешествие могло быть очень затруднительным и дорогостоящим.

В Советском Союзе и Российской ФедерацииПравить

В Советском Союзе до 1929 года Рождество было государственным праздником и выходным днём и отмечалось по григорианскому календарю, но после того как выходные в религиозные праздники были отменены, большинство рождественских обычаев (ёлка, подарки) перешло на празднование Нового года.[41]

Вновь день Рождества Христова стал выходным в 1991 году: в декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР издал постановление, объявляющее православный праздник Рождества нерабочим днём[42]. Уже 7 января 1991 года было нерабочим. Однако в некоторых республиках РСФСР, например, Татарской АССР, это постановление было проигнорировано, и день был признан рабочим[43].

По федеральным каналам российского телевидения в ночь на Рождество транслируется торжественное богослужение (после восстановления храма — из храма Христа Спасителя).

См. такжеПравить

ПримечанияПравить

 1. 1 2 Часть поместных православных церквей, включая Русскую, для литургических целей продолжают использовать юлианский календарь; в XX—XXI веках 25 декабря по юлианскому календарю соответствует 7 января по григорианскому.
 2. Большинство поместных православных церквей в 1920-х годах (или позднее) перешло на новоюлианский календарь.
 3. Боровская Н. Ф. Рождество в Западноевропейской живописи // Православие и мир, 07.01.2014
 4. Сказание о Рождестве Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней свт. Димитрия Ростовского : 12 кн., 2 кн. доп. — М.: Моск. Синод. тип., 1903—1916. — Т. IV: Декабрь, День 25.
 5. 1 2 БРЭ, 2015.
 6. О дне рождения — в общих чертах
 7. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Богоявление. История праздника. // Лекции по литургике. — М., 2002. — С. 150.
 8. Профессор Феодор Смирнов. Происхождение и значение праздника Рождества Христова.
 9. Скабалланович М. Н. Христианские праздники. Всестороннее освещение каждого из великих праздников со всем его богослужением. Книга 4. Рождество Христово. История праздника.
 10. Andrew McGowan «How December 25 Became Christmas», Get Biblical archaeological Review Архивировано 18 декабря 2012 года.. Автор — PhD, ректор и президент Тринити-колледжа Мельбурнского университета.)
 11. Spinks, Bryan D. The growth of liturgy and the church year // Cambridge History of Christianity. — Vol. 2. Constantine to c. 600. — Cambridge University Press, 2008. — P. 615.
 12. Steven Hijmans. Sol Invictus, the Winter Solstice, and the Origins of Christmas // Mouseion 3.3 (2003) 377—398.
 13. Ульянов О. Г. Св. равноапостольный Константин Великий и установление праздника Рождества Христова // Юбилейная X Богословская Конференция ПСТБИ. М., 2000.
 14. Архиепископ Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока. Том II. Святой восток. Декабрь. 25.
 15. Talley, Thomas J. The origins of the liturgical year. — New York, 1986.
 16. Ванюков С. А., Желтов М. С., Фельми К. Х., Квливидзе Н. В. Благовещение Пресвятой Богородицы // Православная энциклопедия. — М., 2002. — Т. V : «Бессонов — Бонвеч». — С. 254—268. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 5-89572-010-2.
 17. Елена Воронцова. Календари и хронология.
 18. Православное Рождество в Японии. Православие и мир.
 19. Православное Рождество в Японии. radiovera.ru
 20. Why Copts celebrate Christmas on 7 January. ahramonline, 6.01.2018
 21. J. Gordon Melton. Religious Celebrations
 22. ዓውደ ኣዋርኅ (calendar).
 23. Coptic Holidays for 2020.
 24. Siegbert Uhlig, Encyclopaedia Aethiopica He-N, p. 538.
 25. Ethiopian Online Calendar.
 26. Никитин С. И., Ткаченко А. А., Лукашевич А. А. Вавилонские отроки // Православная энциклопедия. — М., 2003. — Т. VI : «Бондаренко — Варфоломей Эдесский». — С. 481-468. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 5-89572-010-2.
 27. Лекции по Литургике, Часть 4 читать, скачать — схиархимандрит Иоанн (Маслов)
 28. Пасха не входит в число двунадесятых праздников. Если Благовещение выпадает на седмичные дни Великого поста, то великое повечерие читается в силу соединения покаянного богослужения поста и торжественного богослужения праздника.
 29. Типикон
 30. Сенаторы высказались против перехода Православной Церкви на григорианский календарь. Российская газета (26 декабря 2006). Дата обращения: 11 января 2015.
 31. См. «Общие нормы для литургического года и календаря», пп. 7, 37, 38.
 32. Holidays and Observances Around the World
 33. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 День подарков
 34. 1 2 3 4 5 6 7 Рождественский сочельник
 35. День после Рождества. Является выходным в 4-х штатах: Канзас, Северная Каролина, Южная Каролина, Техас
 36. См. трудовой кодекс Болгарии «Кодекс труда»
 37. См. закон Латвийской Республики «О праздничных и памятных днях»
 38. В канун Рождества Литва будет отдыхать
 39. Постановление парламента Молдовы № 433 от 26.12.1990.
 40. Рождество (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 декабря 2009. Архивировано 15 ноября 2009 года.
 41. Рожков, А. Ю. В кругу сверстников: жизненный мир молодого человека в Советской России 20-х годов : в 2 т. — Т. 1. — Краснодар: Перспективы образования, 2002. — 205 с.— ISBN 5-93749-017-7
 42. Постановление Верховного Совета РСФСР от 27.12.1990 «Об объявлении 7 января (Рождества Христова) нерабочим днём»
 43. Газета «Известия» от 5 января 1991 года

ЛитератураПравить

на русском языке
на других языках
 • Bargellini F. Il Natale nella storia, nella leggenda e nell’arte. Firenze, 1959;
 • Botte B.  (нем.) (Dom). Les Origines de la Noёl et de l’Épiphanie. Louvain, 1932;
 • Cornell H. The iconography of the Nativity of Christ. Uppsala, 1924
 • Kirsch­ba­um E. Lexikon der Christlichen Ikonographie. Freiburg-im-Breisgau u. a., 1968—1976. Bd 1-8;
 • Talley T. J. The Origins of the Liturgical Year. N. Y., 1991;
 • Ouspensky L. L’Icône de la Nativité du Christ. P., 1951;

СсылкиПравить